حسین خضری مدیرعامل سایپا دیزل

حسین خضری مدیرعامل سایپا دیزل