اخبار صنعت خودرو
اخبار داخلی

اخبار داخلی

روند ارتقاء کیفیت خودروهای ساخت داخل 25 تا 50 میلیون تومانی در 3 سال اخیر

معتبرترین مرجع برای اعلام کیفیت خودروهای تولید شده در داخل کشور ،شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  است که موسسه خصوصی است که این وظیفه را برعهده دارد و گزارش خود را به صورت منظم در مورد کیفیت خودروهای ساخت داخل منتشر می کند.