اخبار خارجی

اخبار خارجی

۱۰ شهری که سریعترین رشد پیشرفت را دارند

در فهرست ده شهری که دارای بیشترین اهنگ رشد توسعه و مدرن شدن هستند همگی به غیر از استانبول (در اروپا) و سانتیاگو (در آمریکای جنوبی) همگی در آسیا قرار دارند. چین با چهار شهر و ترکیه با سه شهر و عربستان با دو شهر در کنار تنها شهر غیر آسیایی…